ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มนโยบายและแผน
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษาพ.ศ.๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.16 MB 192
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษาพ.ศ.๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 41
แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (Atk)ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 592.74 KB 44
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – พ.ศ.2569) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.22 KB 46
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6 ปีงบประมาณ 2567 Unkown Document ขนาดไฟล์ 43.67 KB 65
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-11 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 233.5 KB 34
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92 KB 47
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48
บัญชีราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ ปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 35
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปี 2566 46
แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนปี 2566 42
ประกาศดอกเบี้ยเงินกู้ และตาราง Factor F ใหม่ (17 ตุลาคม 2565) 39
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรมเเละงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.2 KB 46
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.54 KB 83
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรสวัดิการรักษาพยาบาลคู่สมรสชาวต่างชาติและบุตร อายุไม่เกิน 7 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.99 KB 53
แบบฟอร์มหนังสือรับรองลาสิกขา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.52 KB 369
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227 KB 88
แบบรายงานขอกลับเข้ารับราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.97 KB 58
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.98 KB 32
กลุ่มอำนวยการ
แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.49 KB 67
แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคารกรุงไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.08 KB 874
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.8 KB 5
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ Word Document ขนาดไฟล์ 222 KB 10